افغانستان

طالبان معرفی هیات مذاکره کننده از سوی دولت افغانستان را مخالف توافقنامه صلح با آمریکا خواند و اعلام کرد با آن مذاکره نخواهد کرد.

در حالی که برخی کشورها از جمله آمریکا هنوز به‌طور رسمی تیم اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهور افغانستان تأیید نکرده‌اند وزارت خارجه افغانستان از خواست ایران برای ایجاد دولت فراگیر در این کشور انتقاد کرد.