شبکه جهانی فاطمه الزهراء

خوش خدمتی فرماندار کادونا به قضات این ایالت در قبال حبس شیخ زاکزاکی

به گزارش شبکه جهانی فاطمه الزهراء(س)ـ رئیس دولت محلی نیجریه ایالت کادونا ۲۴ خودرو گران قیمت…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW