شبکه جهانی فاطمه الزهراء

پیام رییس جمهور غنی در پیوند به کمبود مواد اولیه خوراکی در افغانستان

رییس جمهور غنی با نشر پیامی به مردم افغانستان اطمینان داد که تمام دستگاه دولت در…

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

FREE
VIEW